Wypożyczenie pracownika

Zgodnie z artykułem 1741 § 1. Kodeksu Pracy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika (za jego zgodą wyrażoną na piśmie), aby wykonywał pracę u innego pracodawcy (na podstawie zawartego z nim porozumienia). W tym celu udziela mu bezpłatnego urlopu, który wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. Natomiast pracownik i nowy pracodawca zawierająze sobą terminową umowę o pracę. Ten ostatni ponosi również ryzyko prawidłowego wykonania pracy. Może to być sposób na uniknięcie zwolnień w momencie, kiedy pracodawca doświadcza przejściowych trudności finansowych (na przykład spadku zamówień). Wypożyczając pracowników, nie rozwiązuje z nimi definitywnie stosunku pracy, pozostawiając sobie możliwość zatrudnienia ich w przyszłości.

Read the rest of this entry »

Zakres elastycznej organizacji czasu pracy

Podsumowując otrzymane wyniki badań dotyczące upowszechnienia nietypowych form zatrudnienia i rozwiązań w zakresie elastycznej organizacji czasu pracy należy podkreślić, że wiele z nich jest postrzeganych przez pracowników Powiatowych Urzędów Pracy jako szansa na zwiększenie aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. To istotne formy wzbogacenia oferty rynku pracy, zwłaszcza w rejonach wysokiego bezrobocia, w powiatach ziemskich, w których rynek pracy jest bardzo ubogi. Większa przychylność dla rozwoju tych form w powiatach ziemskich niż w powiatach grodzkich i z niskim bezrobociem może wynikać z przekonania pracowników urzędów pracy, że należy wdrażać wszystkie rozwiązania, które nawet w niewielkim stopniu mogłyby zmienić sytuację zawodową młodzieży niepełnosprawnej. Elastyczne formy są ponadto postrzegane jako szansa na uzyskanie legalnych dochodów z pracy, poza szarą strefą. Argumenty za ich rozwojem i rozwiązaniami w zakresie elastycznej organizacji czasu pracy wynikają z przekonania, że „typowe” formy zatrudnienia dla wielu osób niepełnosprawnych są trudne do utrzymania, na przykład ze względu na stan zdrowia. Dla wielu pracodawców są one często zbyt kosztowne, zwłaszcza w wypadku niepewnej koniunktury. Należy podkreślić, że argument ekonomiczny jest dla pracodawców podstawowym kryterium decydującym w podjęciu decyzji o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. W badaniach PFRON z 2004 roku, które objęły wszystkie samorządy powiatowe w Polsce, przesłanki ekonomiczne okazały się podstawową determinantą przesądzającą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie tylko w firmach z otwartego i chronionego rynku pracy, lecz także w jednostkach administracji publicznej16. Sądzić należy, że pracodawcy byliby bardziej skłonni zatrudniać młode osoby niepełnosprawne, gdyby mieli większą elastyczność w zakresie ich zatrudniania.

Read the rest of this entry »

Zatrudnienie niepełnosprawych w szarej strefie

W powiatach ziemskich w porównaniu do powiatów grodzkich6 częściej wybierano kategorię brak zapotrzebowania w odniesieniu do takich form, jak: telepraca (62,1% i 38,7%)7 i zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej (66,2% i 45,2%)8. Upowszechnienie telepracy związane jest z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej. W Polsce jest ona znacznie lepiej rozwinięta

Read the rest of this entry »

Zatrudnienie pracownicze

Zatrudnienie pracownicze dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie Pracy14. Umowy terminowe zaliczane są do najczęściej wykorzystywanych elastycznych form zatrudnienia. Kodeks Pracy wymienia cztery rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na okres próbny. Poza tym, nowelizacja Kodeksu Pracy z dnia 26 lipca 2002 roku wprowadziła umowę na czas zastępstwa pracownika. Wszystkie te umowy, poza umową na czas nieokreślony, są umowami terminowymi. Osoby zatrudnione na ich podstawie nie korzystają z takiej ochrony, jaka przysługuje zatrudnionym na umowę na czas nieokreślony – czyli uzasadnienia wypowiedzenia stosunku pracy i wymogu przeprowadzania w tej sprawie konsultacji związkowych (artykuł 38 KP).

Read the rest of this entry »

Zatrudnienie socjalne

Zatrudnienie socjalne zostało uregulowane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Skierowane jest do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym81. Są to na przykład bezdomni (realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności), uzależnieni od alkoholu (którzy ukończyli program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego), uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających (którzy ukończyli program terapeutyczny), chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni (powyżej 24 miesięcy), zwalniani z Zakładów Karnych (mający trudności w integracji ze środowiskiem), oraz uchodźcy (realizujący indywidualny program integracji). Dana regulacja nie jest bezpośrednio skierowana do osób niepełnosprawnych, ale mogąz niej skorzystać, jeżeli należą do jednej z wymienionych grup.

Read the rest of this entry »

Postulaty osób niepełnosprawnych odnośnie pracy

Brak możliwości finansowania lub dofinansowania kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkoły średniej lub policealnej przez PUP (275). Program Junior ma zbyt słabe zachęty dla pracodawców (198).

Read the rest of this entry »

Polityka rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych

Starostwa powiatowe z reguły nie tworzą wewnątrz własnych urzędów stanowisk pracy do spraw osób niepełnosprawnych, starając się powierzać realizację zadań Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie lub bezpośrednio na przykład regionalnym strukturom PFRON, czy organizacjom pozarządowym. Podkreśla się przy tym, że w szczególności w środowiskach wiejskich najważniejsze znaczenie we wsparciu osób niepełnosprawnych odgrywają nieformalne kontakty osobiste. W deklaracjach znacznej części urzędników powiatowych przewija się swoisty motyw bezradności, swoistej bierności wobec możliwości rozwiązywania problemów społecznych związanych z niepełnosprawnością. Najczęściej wyrażana postawa, to przekonanie, że najważniejszym zadaniem jest udzielenie pomocy socjalnej osobom niepełnosprawnym, niedopuszczenie do tego, aby zostały one bez środków do życia.

Read the rest of this entry »

Osoby niepełnosprawne i dostęp do edukacji

Powszechnie stosowanym rozwiązaniem zapewniającym osobom niepełnosprawnym dostęp do edukacji są klasy integracyjne. Prowadzone są one głównie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Problemem jest jednak możliwość kontynuowania kształcenia się na poziomie liceum i wyższym. W tej części rynku edukacyjnego mamy do czynienia ze znacznie uboższą ofertą. Wprawdzie w większości szkół wyższych funkcjonują pełnomocnicy do spraw osób niepełnosprawnych, to jednak ograniczenia finansowe i materialne są na tyle poważne, że możemy stwierdzić, że osoby niepełnosprawne studiujące na uniwersytetach czy politechnikach nadal stanowią zjawisko wyjątkowe.

Read the rest of this entry »

Osoby niepełnosprawne a instytucje publiczne

Problemy barier zdrowotnych mogą być rozwiązane tylko poprzez odpowiednią opiekę medyczną i efektywne metody rehabilitacji. Bariery techniczne można usunąć lub ograniczyć poprzez odpowiednie inwestycje infrastrukturalne (na przykład likwidacja barier architektonicznych w miejscach i budynkach publicznych, w środkach publicznego transportu) i poprzez stworzenie mechanizmów umożliwiających udostępnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego dla pracy osoby niepełnosprawnej. Trzeba być jednak świadomym faktu, iż są to tylko warunki wstępne do integracji społecznej ludzi niepełnosprawnych: one muszą być wypełnione, ale nie są wystarczające do tego, aby osiągnąć pożądany rezultat. Aby wykorzystać szanse wynikające z udanego leczenia czy rehabilitacji medycznej i z likwidacji barier technicznych, osoby niepełnosprawne muszą ponadto posiadać odpowiednią motywację osobistą do uczestnictwa w życiu społecznym oraz napotkać sprzyjające warunki społeczne, na jakie składają się: przyjazne nastawienie ludzi oraz instytucji publicznych. Jak pokazały badania panelowe zrealizowane przez zespół socjologów z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, najważniejszym problemem w odniesieniu do osób niepełnosprawnych jest syndrom wycofania się i bierności3. Taka postawa życiowa jest charakterystyczna dla zdecydowanej większości osób niepełnosprawnych. Przeciwstawną postawę reprezentują osoby tworzące kategorię „aktywnych życiowo”. Cechami wyróżniającymi tę kategorię są młody wiek i wyższy poziom wykształcenia. Co jest bardzo istotne, wykształcenie i wysokie kwalifikacje są czynnikami, które niezależnie od wieku wpływają na wyższy poziom aspiracji i dążenie do integrowania się do normalnych warunków życia społecznego. Można więc przyjąć, że zdobywanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych na możliwie najwyższym poziomie, jest dla osoby niepełnosprawnej ścieżką do zapewnienia sobie właściwego miejsca w społeczeństwie i jest ogromną szansą na przełamanie barier psychospołecznych. Jak zaświadcza międzynarodowa praktyka, stwarzanie szans edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych jest najbardziej skuteczną metodą wyzwalania ich z getta „inwalidztwa”, które oznacza beznadziejność i uzależnienie od pasywnych form pomocy społecznej (zasiłki, opieka środowiskowa) nastawionych na zaspokajanie elementarnych potrzeb, ale nie stwarzających w ogóle szans na uaktywnienie człowieka dotkniętego różnymi formami ułomności fizycznych lub psychicznych.

Read the rest of this entry »

Ocena systemu szkolnego

Podsumowując, system szkolny jest oceniany jako jedno ze źródeł i to znaczące, odpowiadające za niską aktywizację młodzieży niepełnosprawnej. Dotyczy to zarówno przygotowania czysto zawodowego, jak i uczenia społecznego do pełnienia przyszłych ról zawodowych. Te oceny wystąpiły w odniesieniu do obu etapów kształcenia osób niepełnosprawnych – ogólnego i czysto zawodowego. Szkoła masowa traktuje niepełnosprawnych jako przypadek trudny i z tego powodu pojawia się tendencja do ich marginalizacji. Szkoła „radzi” sobie z problemami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych poprzez obniżanie kryteriów i wymagań, a także wypychanie na zewnątrz – do szkół specjalnych. Natomiast rzadko występuje tendencja do pomagania osobom niepełnosprawnym w nadążaniu za resztą uczestników systemu szkolnego, mimo że w przypadku powstania bardziej znaczącego zapóźnienia w nauce, łatwo może to uruchomić negatywną, kumulatywną spiralę. W efekcie młodzi niepełnosprawni uzyskują gorszą wiedzę, silnie skorelowaną z poczuciem niższej wartości i mniejsze szanse na poradzenie sobie z trudnościami życiowymi. Tworzy się u nich zaczątek postaw biernych i roszczeniowych. W dużej mierze dalsza ich trajektoria szkolna jest już wtedy zdeterminowana. Taki efekt działania szkoły wynika z braku odpowiedniej wiedzy i umiejętności u nauczycieli, ale ma na to także wpływ przeciążenie nauczycieli zadaniami i ograniczone środki finansowe szkoły. Natomiast szkoły specjalne grożą trwałą stygmatyzacją ich wychowanków – trafienia w środowisko osób niepełnosprawnych o znacznym upośledzeniu i uzyskania określonej etykiety społecznej, z którą trudno jest potem trafić na otwarty rynek pracy.

Read the rest of this entry »

Niepełnosprawni i silne bodźce wynagradzające ich wysiłki

W tym procesie duże znaczenie mają nagrody, dosłownie, jak i w szerszym społecznym sensie. Niekiedy w stosowanych metodach wychowawczych zabiegano o stosowanie wypłat i nagród powstających w efekcie opanowywanych właśnie czynności, takich jak na przykład sprzedaż rysunków i efektów twórczości plastycznej.

Read the rest of this entry »

Niepełnosprawni a edukacja na poziomie wyższym

Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to z racji tego, że jest to uczelnia otwarta, to takich osób jest sporo. Do biura karier trafia naprawdę ułamek z tych osób. […] Mamy organizowane szkolenia, warsztaty też w tym budynku, w którym studenci mają ułatwiony dostęp, natomiast nikt się nie zgłasza. Mnie jest trudno powiedzieć dlaczego tak jest. […] Zauważam […] taką tendencję, […] że jeżeli coś jest dla ogółu studentów, to niekoniecznie dla nich, natomiast jeżeli byśmy skierowali te szkolenia tylko i wyłącznie dla tej grupy osób, to byłoby dużo większe zainteresowanie. […] Natomiast, w moim odczuciu, jeżeli są to osoby, które studiują na uczelni, […] która jest integracyjna, to my nie musimy wychodzić z każdą naszą ofertą […] jakby rozdzielać jej. [… J Ci ludzie studiują i pozyskują wiedzę, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie, a nie korzystać tylko z tych uprzywilejowanych czy wyspecjalizowanych form skierowanych do nich. […] Też […] z doradcą zawodowym można się umówić na indywidualną konsultację telefoniczną, w dowolnym miejscu […] na terenie uczelni. W zasadzie żadna z tych osób niepełnosprawnych się nie zgłosiła. Jeśli chodzi o pośrednictwo pracy, to miałam ostatnio […] oferty pracy, gdzie w wymaganiach było, że preferowane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, niestety nie zgłosiła mi się żadna osoba.

Read the rest of this entry »

Narzędzia aktywizacji dla osób niepełnosprawnych

Stosowane w praktyce działania urzędów narzędzia aktywizacji zostały ocenione pozytywnie, ale unikano dawania im ocen maksymalnych. Najwyższe oceny skuteczności uzyskały typowe formy działania: doradztwo, pośrednictwo, dofinansowywanie zatrudnienia, szkolenia organizowane przez urząd, refundacja dostosowania stanowiska pracy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i staże. Pozarutynowe formy aktywizacji, programy przygotowywane w centralach, wspieranie zdobywania wyższego lub podyplomowego wykształcenia lub podejmowania własnej aktywności gospodarczej zyskały niższe oceny. Natomiast negatywnie wartościowano systemy EURES, Krajową Bazę Ofert Pracy i sklepy z pracą.

Read the rest of this entry »

Kształcenie szkolne a potrzeby rynku pracy

Wywiady zrealizowane w trakcie badań monograficznych często wskazują na „rozchodzenie się” pracy szkół i potrzeb rynku pracy. Brak jest tak naprawdę synchronizacji między szkolnictwem przygotowującym do zawodu, a miejscowym rynkiem pracy, a w każdym przypadku jest ona potrzebna (powiat ostrowski1). Wydaje się, że podstawowym problemem jest trudność „spot-

Read the rest of this entry »

Kształcenie szkolne a potrzeby rynku pracy – ciąg dalszy

Jeśli mielibyśmy tak naprawdę pomagać młodym osobom niepełnosprawnym, to potrzebowalibyśmy szerszych informacji o młodzieży (powiat ełcki). Nie wiadomo więc tak naprawdę, jaka oferta edukacyjna, jakiego typu kursy i szkolenia byłyby szansą na znalezienie zatrudnienia dla danej osoby niepełnosprawnej. W efekcie proces przygotowania zawodowego odbywa się niejako „po omacku ” – nie wiadomo co powinno się oferować dziecku, jak rozwijać ofertę edukacyjną (powiat skarżyski).

Read the rest of this entry »

sprzedam spółkę pożyczka przez internet na konto
sprzedam spółkę pożyczka przez internet na konto http://parasolfinansowy.pl/walka-o-rynkowy-byt/
Archiwa