Rozwiązania prawne przy aktywizacji zawodowej

a niską aktywność zawodową osób niepełnosprawnych ma niebagatelny wpływ także postawa samych osób niepełnosprawnych. Pomimo różnorodnych możliwości, jakie stwarza im system prawny i polityka państwa, nie decydują się oni na zatrudnienie z obawy przed utratą (zawieszeniem, zmniejszeniem) stałego i pewnego źródła dochodu, jakim jest renta. Niskopłatna praca (w przypadku niektórych elastycznych form zatrudnienia) nie jest wystarczającą zachętą do poniesienia takiego ryzyka. Do takich osób najtrudniej dotrzeć z odpowiednią propozycją, ponieważ decyzja o podjęciu zatrudnienia uzależniona jest od ich wewnętrznej postawy, a nie oferty, z jakiej mogą skorzystać.

Przegląd rozwiązań prawnych, jakie mogą zostać wykorzystane do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania wyłącznie do osób młodych (poza programem Junior oraz zatrudnieniem subsydiowanym, między innymi dla osób do 25 roku życia)102. Mogą z nich korzystać wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek, niekiedy po spełnieniu wymaganych warunków (jakim jest na przykład posiadanie statusu bezrobotnego).

Jeżeli nie można jednoznacznie wskazać przyczyn niskiego wskaźnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, tym trudniej znaleźć odpowiednie rozwiązania prawne temu przeciwdziałające. Każda regulacja ma swoje zalety, jak i wady, które należy brać pod natężenie bezrobocia w grupie młodzieży jest wysokie, w latach 1999-2002 dla grupy wiekowej 15-24 lata było ono ponad dwukrotnie wyższe niż stopa bezrobocia dla całej populacji (w tym w grupie wiekowej 18-19 lat blisko trzykrotnie wyższe) – zob. Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012. Departament do spraw Młodzieży i Edukacji Pozaszkolnej, http://www.yforum.pl strategia uwagę wybierając określoną formę zatrudnienia. Wiedza o istniejących rozwiązaniach prawnych powinna dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych osób (pracodawców i pracowników), aby mogli świadomie podejmować decyzje. Często bowiem niewiedza dotycząca zatrudniania niepełnosprawnych pracowników jest przyczyną funkcjonujących stereotypów i rodzących się na tym tle uprzedzeń. Należy także zwrócić uwagę na udoskonalanie zaprezentowanych regulacji prawnych, aby osoby korzystające z atypowego zatrudnienia nie znalazły się w gorszym położeniu. Pracodawcy powinni mieć możliwość posługiwania się przejrzystym i pewnym systemem prawnym, aby czerpać korzyści z zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. W tym celu należy stworzyć zintegrowany system działań biorący pod uwagę wszystkie wymienione zagadnienia.

Zostaw komentarz

Oferty pracy Toruń
Oferty pracy Toruń
Archiwa