Umowa na okres próbny

Istota umowy na okres próbny polega z jednej strony na poznaniu przez pracodawcę pracownika pod kątem jego przydatności na danym stanowisku pracy, uwzględniając uzdolnienia i kwalifikacje, z drugiej – na weryfikacji oczekiwań samego pracownika co do przyszłej pracy. Strony mają swobodę w zastosowaniu danej umowy, która może poprzedzać zawarcie każdej innej. Występują w niej jednak pewne ograniczenia: z jednym pracownikiem można zawrzeć tylko jedną umowę na okres próbny, poza tym czas jej trwania nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Należy zwrócić uwagę na to, że czas zatrudnienia biegnie niezależnie od przerw w pracy spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami, na przykład chorobą pracownika. Nie ma jednak przeszkód, aby okres ten był krótszy. Umowa zostaje rozwiązana z upływem terminu, na jaki została zawarta, chyba, że uległa wcześniejszemu wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron lub wygaśnięciu. Jeżeli strony podjęły decyzje o kontynuacji zatrudnienia powinny zawrzeć jedną z trzech umów: na czas nieokreślony, określony, lub na czas wykonywania określonej pracy.

Zostaw komentarz

kredyt chwilówka Maciej Fiedler
kredyt chwilówka Maciej Fiedler
Archiwa