Umowa zlecenia

Przez umowę zlecenia (zgodnie z artykułem 734 KC) przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Często jednak zdarzają się zlecenia dotyczące czynności faktycznych, na przykład świadczenia usług sprzątania, nauczania, które nie mają charakteru wyłącznie czynności prawnych. Do nich stosuje się artykuł 750 KC wskazujący, że do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa zlecenia jest umową starannego działania, czyli nie obejmuje jego ostatecznego efektu.

Znacznie różni się od umowy o pracę: nie musi mieć formy pisemnej, poza tym zleceniobiorcą może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna i może mieć ona charakter nieodpłatny (artykuł 735 KC). Jeżeli nie ustalono w umowie wysokości wynagrodzenia ani obowiązującej taryfy, obowiązuje wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (artykuł 735 KC). Przysługuje ono po wykonaniu zlecenia (artykuł 744 KC). Dopuszczalne jest też powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej (klauzula o dopuszczalności zastępstwa), ale tylko wtedy, gdy wynika to z umowy, zwyczaju lub gdy zleceniobiorca jest do tego zmuszony przez okoliczności. W takim wypadku, zleceniobiorca powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt zleceniodawcy. Podmiot zatrudniony na podstawie umowy zlecenia nie korzysta z ochrony, jaką dają przepisy prawa pracy.

Zostaw komentarz

Legitymacja studencka hologramy ELS www.willakalina.eu
Legitymacja studencka hologramy ELS www.willakalina.eu adwokat polsko-francuski
Archiwa